ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)

 


สวัสดีค่ะ

 


ไดอารี่ในช่วงนี้ ขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
ซึ่งรู้จักดีกันในชื่อของ "ชีวิตนี้น้อยนัก" มาลงให้ได้อ่านกันจนจบ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


 

เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยลงทุกวัน  จนจบเล่ม
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙


 


ความดีใดที่ได้รับจากพระนิพนธ์นี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน

 

 

และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพส

 

 

เนื้อหาต่อจากวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 


"  ชีวิตนี้ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลง
แสวงหาอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทอง
อย่างไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ไม่คำนึงถึงศีลธรรมใดๆ
ชื่นชมสมใจแล้วมิใช่ว่าจะยั่งยืน
จะชื่นชมสมปรารถนาไปได้อย่างมากก็ชั่วอายุร้อยปี
แล้วก็หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
ทิ้งชื่อเสียงที่เน่าเหม็นไว้ให้คนโจษขาน
พาแต่จิตดวงเดียวร่อนเร่ไป
ทำกรรมไม่ดีไว้ก็จะไปพร้อมกับจิตที่ห่อหุ้มด้วยความไม่ดี
ไปสู่ทุคติ ภพภูมิที่ไม่ดี ภพภูมิที่มีแต่ความทุกข์

 

จิตดวงเดียวที่ปราศจากอำนาจวาสนาบารมีทรัพย์สินเงินทอง
ที่เมื่อมีชีวิตในชาตินี้กอบโกยไว้ด้วยอำนาจกิเลส
จักท่องเที่ยวทุกข์ร้อนไปนานนักหนา
นับกาลเวลาหาได้ไม่ นับภพชาติหาถูกไม่ ในทุคติ

 

 

ชีวิตนี้ที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโลภความโกรธความหลง
มั่นคงอยู่ในความดีมีศีลมีธรรม
จะร่มเย็นเป็นสุขชั่วกาลนาน
ความสุขที่จักไม่สิ้นสุดลงพร้อมกับชีวิตนี้ที่น้อยนัก
ที่มีเวลาเพียงร้อยปีเท่านั้นโดยประมาณ
จิตดวงเดียวที่พรั่งพร้อมด้วยบุญกุศล
จักท่องเที่ยวเบิกบานไปนานนักหนา
นับกาลเวลาหาได้ไม่ นับภพชาติหาถูกไม่ ในสุคติ

 

 

จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
อันเป็นจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงนำไปแล้ว
และทรงแสดงแจ้งทางไว้ให้แล้วอย่างละเอียดถี่ถ้วน
ด้วยพระมหากรุณาหาที่เปรียบมิได้
พุทธสาวกทั้งหลายได้ตามเสด็จไปถึงจุดหมายอันเป็นบรมสุขนั้นแล้วมาก
มีทั้งในสมัยพุทธกาลและในปัจจุบันนี้
ทั้งยังจะสืบต่อไปในอนาคตกาลนานไกล
ตราบที่ยังมีผู้ใส่ใจปฏิบัติคำสอนของพระพุทธองค์อยู่

 

 

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๕


ชีวิตนี้น้อยนัก  แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ  เป็นทางแยก
จะไปสูงไปต่ำ  จะไปดีไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วจงเลือกเถิด  เลือกให้ดีเถิด


ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๕

 

 

ชีวิตนี้จักมีสวัสดี และชีวิตข้างหน้าก็จักสวัสดีได้
ถ้ามือแห่งกรรมร้ายไม่เอื้อมมาถึงเสียก่อน
มือแห่งกรรมร้ายใดๆ ก็จะเอื้อมมาถึงไม่ได้
ถ้าชีวิตนี้วิ่งหนีได้เร็วกว่า
และการจะวิ่งหนีให้เร็วกว่ามือแห่งกรรมนั้น
จะต้องอาศัยกำลังบุญกุศลคุณงามความดีเป็นอันมากและสม่ำเสมอ

 


กำลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแห่งกรรมชั่วกรรมร้าย
คือการทำดีพร้อมกายวาจาใจ ทุกเวลา
ผู้จะมีสติระวังไม่ทำความไม่ดีทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่น
คือผู้มีกตัญญูกตเวทีอันเป็นธรรมสำคัญ
ธรรมที่จะทำคนให้เป็นคนดี
มีความห่วงใยปรารถนาจะระวังรักษาผู้มีพระคุณ
ไม่ให้ต้องเสียทั้งชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ำใจ

 


ผู้มีกตัญญูกตเวทีจึงเป็นผู้มีธรรมเครื่องคุ้มครองให้สวัสดี
เครื่องคุ้มครองให้สวัสดีก็คือ
คุ้มครองไม่ให้ทำความความไม่ดี
คุ้มครองให้ทำแต่ความดี ทั้งกายวาจาใจทุกเวลา

 

 

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๕

ชีวิตนี้น้อยนัก
พึงใช้ชีวิตนี้อย่างผู้มีปัญญาให้เป็นทางไปสู่ชีวิตที่ยืนนาน
ให้เป็นสุคติที่ไม่มีกาลเวลาหาขอบเขตมิได้
โดยยึดหลักสำคัญคือความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา
และต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกเถิด "

ชีวิตนี้น้อยนัก ๑๕

 

 

จบบริบูรณ์

 


 

     Share

<< ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)นิทานเรื่องลาแก่ >>

Posted on Tue 28 Nov 2006 15:28

 

 
  
 


Blog Tag = บ๊อกแถก ?
คิดถึงย่า ( ๔ )
คิดถึงย่า ( ๓ )
คิดถึงย่า ( ๒ )
คิดถึงย่า ( ๑ )
รายการกลับเนื้อกลับตัว ปี ๒๕๕๐
๓๑ ธันวาคม
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๔)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๓)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๒)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๑)
วจีกรรมในโลกไซเบอร์
รักนี้ที่ยิ่งใหญ่
อ่านไว้เตือนใจตน
รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
BeComments
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn