ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)

 

 

สวัสดีค่ะ

 


ไดอารี่ในช่วงนี้ ขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
ซึ่งรู้จักดีกันในชื่อของ "ชีวิตนี้น้อยนัก" มาลงให้ได้อ่านกันจนจบ
เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก


 

เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยลงทุกวัน  จนจบเล่ม

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙


 


ความดีใดที่ได้รับจากพระนิพนธ์นี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน


 

และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพส

 

 

เนื้อหาต่อจากวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

 

" กตัญญูกตเวที ความรู้คุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนและตอบแทนพระคุณนั้น
พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมของคนดี
คือคนดีมีธรรมนี้   หรือธรรมนี้ทำให้คนเป็นคนดี
คือคนใดมีธรรมคือความกตัญญูกตเวที
คนนั้นคือคนดีนั้นเอง ในด้านตรงกันข้าม
คนใดไม่มีกตัญญูกตเวที คนนั้นไม่ใช่คนดี

 

 

เชิญสำรวจตนเองให้ทุกคน
ให้เห็นใจตนอย่างชัดเจนตรงตามความจริง
ว่ามีความกตัญญูกตเวทีหรือไม่
แล้วก็จะได้รู้จักตนเองว่าเป็นคนดีหรือไม่
ไม่มีกตัญญูกตเวทีไม่เป็นคนดีจริงๆ อย่าสงสัย
แต่จงเร่งอบรมใจตนเอง ให้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้จงได้
อย่าให้ผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตหน้าที่ยาวนาน
โดยไม่ถือโอกาสสร้างชีวิตในภพชาติข้างหน้าให้สวยสดงดงามอย่างยิ่ง

 

 

กตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นธรรมเครื่องสร้างคนให้เป็นคนดีได้จริงๆ
เพราะความรู้คุณท่านผู้มีคุณและความตั้งใจจะตอบแทนพระคุณ
คือเครื่องป้องกันภัยที่สำคัญที่สุด ที่จะกันให้พ้นจากการทำผิดคิดร้ายได้ทั้งหมด
โดยมีจุดมุ่งอยู่ที่ความไม่ปรารถนาจะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์เดือดร้อนกายใจ
ทุกคนมีผู้มีพระคุณของตน อย่างน้อยก็มารดาบิดาครูอาจารย์
เพียงมีกตัญญูรู้คุณท่านเท่าที่กล่าวนี้
ก็เพียงพอจะคุ้มครองตนให้พ้นจากความไม่ดีทั้งปวงได้
ขอให้เป็นความกตัญญูกตเวทีจริงใจเท่านั้น
อย่าให้เป็นเพียงนึกว่าตนเป็นคนกตัญญู
ความจริงกับความนึกเอาแตกต่างกันมาก
ผลที่จะได้รับจึงแตกต่างกันมากด้วย

 

 

ผู้กตัญญูกตเวทีนั้นจะรู้จักบุญคุณของผู้มีบุญคุณทั้งหมด
จะตอบสนองทุกคนเต็มสติปัญญาความสามารถควรแก่ผู้รับ
และนี่เองที่จะเป็นเหตุให้คิดดีพูดดีทำดี
เพราะเกรงว่าการคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี
จะมีส่วนทำให้ผู้มีบุญคุณเดือดร้อน เช่น มารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณ
ลูกกตัญญูจะประพฤติตัวเป็นคนดี จะไม่เป็นคนเลว
เพราะเกรงว่ามารดาบิดาจะเสื่อมเสีย
นี่ก็เท่ากับคุ้มครองตนเองได้แล้วด้วยความกตัญญูกตเวที

 

 

พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ที่สุด
ทรงมีพระคุณต่อโลก ต่อศาสนิกของโลก
พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์
ที่ทำให้พุทธศาสนาเป็นคนดีมีธรรมะนั้น
มิได้เป็นคุณเฉพาะพุทธศาสนิกเท่านั้น แต่เป็นคุณไปทั่วถึง

 คนดีคนเดียวให้ความร่มเย็นเป็นสุขได้กว้างไกล
เช่นเดียวกับคนไม่ดีคนเดียวให้ความทุกข์ความร้อนได้มากมาย
พระพุทธศาสนาสร้างพุทธศาสนิกชนที่ดี
ก็เท่ากับพระพุทธศาสนาสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่โลกด้วยเหมือนกัน
พึงมีกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้า คิดดี พูดดี ทำดี
ให้เป็นไปดังที่ทรงแสดงสอนไว้ จะหนีกรรมเก่าได้ทัน
และจะสร้างชีวิตในชาติใหม่ ในภายหน้า ให้วิจิตรงดงามเพียงใดก็ได้


 


พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วไม่ได้หายไปไหน
พระพุทธบารมียังปกปักรักษาโลกอยู่ คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได้
มิได้แตกต่างไปจากเมื่อยังทรงดำรงพระชนม์อยู่
เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องเปิดใจออกรับ  มิฉะนั้น ก็จะรับไม่ได้
การเปิดใจรับพระพุทธบารมีไว้คุ้มครองรักษาตนไม่ยากลำบาก
ไม่เหมือนการเข็นก้อนหินใหญ่ที่ปิดปากถ้ำ
เพียงน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าให้จริงจังอยู่เสมอ
ก็จะรับพระพุทธบารมีได้ จะมีชีวิตที่สวัสดีมีสุขสงบได้

 

 

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว
ไม่ทรงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอีกต่อไป
แต่พระพุทธบารมียังพรั่งพร้อม
พระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งท่านเล่าไว้ว่า
เมื่อท่านปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ในป่าดงพงพีนั้น
พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงสอนท่านด้วยพระพุทธบารมีเสมอ
และท่านพระอาจารย์องค์นั้น
ต่อมาก็เป็นที่ศรัทธาเคารพของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก
ที่เชื่อมั่นว่าท่านปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว
ด้วยพระพุทธบารมีได้เสด็จไปทรงแสดงธรรม
โปรดพระอาจารย์องค์สำคัญให้บรรลุมรรคผลได้
ไม่มีอะไรให้สงสัยว่าเป็นสิ่งสุดวิสัย  เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

 

 

มีเรื่องของท่านพระโมคคัลลาน์เป็นเครื่องยืนยันรับรอง
คือเมื่อปฏิบัติธรรมถึงจุดปรารถนาสูงสุดแล้ว
ท่านถูกโจรเจ้ากรรมในอดีตพยายามหาทางทำลายชีวิตของท่าน
ท่านพยายามใช้อิทธิฤทธิ์หลบหนี แต่โจรก็ติดตามไม่หยุดยั้ง
จนท่านเบื่อหน่ายที่จะหลบหนีต่อไป
จึงยอมให้โจรจับได้ และทุบท่านจนร่างกายแหลกเหลว นิพพานในที่สุด
เมื่อนิพพานแล้ว ท่านได้รวมร่างเข้าอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ แล้วกราบทูลลา

 


เรื่องของท่านพระโมคคัลลาน์
เป็นเครื่องให้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ่มชัดว่า
พระพุทธเจ้าก็ดี พระอรหันตเจ้าก็ดี แม้ดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว
ท่านก็เพียงไม่มีร่างเหลืออยู่เท่านั้น
บารมีและคุณธรรมทั้งปวงของท่านยังพรั่งพร้อมเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่ง

 

 

เมื่อมั่นใจในความดำรงอยู่อย่างยั่งยืนนิรันดรแห่งพระพุทธบารมี
หรือคุณธรรมของพระพุทธองค์และของครูบาอาจารย์สำคัญทั้งหลาย
ที่ท่านไกลแล้วจากเครื่องกิเลสเศร้าหมอง
พุทธศาสนิกทั้งหลายผู้มีสัมมาปัญญา-สัมมาทิฐิ
ก็ควรเร่งปฏิบัติพระพุทธศาสนา ให้ได้เป็นคนดีตามลำดับไป
ให้เป็นที่ปรากฏประจักษ์ในพระญาณหยั่งรู้ของพระพุทธองค์
ให้พระพุทธบารมีเสริมส่งบารมีของตน
จนกว่าตนเองจะสามารถเป็นผู้มีบารมี
มีคุณธรรมดำรงยั่งยืนอยู่ได้เช่นท่านผู้เป็นอริยสาวกทั้งหลาย
วันนั้นมาถึงเมื่อใด เมื่อไร
วันนั้นผู้นั้นก็จะไม่ต้องกังวลที่จะใช้ชีวิตนี้ทำทางหนีมือแห่งกรรม
และไม่ต้องกังวลสร้างชีวิตในชาติอนาคตให้สมบูรณ์บริบูรณ์สวยสดงดงามต่อไป

 

 

แทบทุกคนเคยเป็นมาแล้วทั้งเทวดา  เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์
ยาจกวนิพก  เศรษฐีคหบดี ตลอดจนสัตว์ใหญ่สัตว์น้อย
เคยตายมาแล้วด้วยอาการต่างๆ ตายอย่างเทวดา
ตายอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน  ตายอย่างขอทานข้างถนน
ตายอย่างสัตว์  ทั้งที่ตายเองและทั้งที่ถูกฆ่าตาย

 


เคยมีทั้งสุขเคยมีทั้งทุกข์ เคยเป็นผู้ร้าย เคยเป็นทั้งผู้ดี
น้ำตาเคยท่วมบ้านท่วมเมืองมาแล้ว
กระดูกทับถมแผ่นดินนี้หาที่ว่างสักปลายเข็มหมุดจะปักลงไปก็ไม่พบ
เปรียบกับชีวิตนี้เพียงชาติเดียว ชีวิตนี้จึงน้อยนัก
จะห่วงใยแสวงหาอะไรอีกมาในชีวิตนี้
ที่จะสำคัญกว่าการห่วงหาทางหนีมือแห่งกรรมที่ทำไว้มากมายในอดีตชาติ


 

แทบทุกคนมีชาติในอนาคตที่ไกลออกไป พ้นความรู้เห็นของใครทั้งหลาย
จะเกิดเป็นอะไรต่อมิอะไรก็ได้ทั้งสิ้น ตามอำนาจของกรรมที่ได้ทำไว้แล้ว
ทั้งที่ทำในอดีตชาติและที่ทำในชาตินี้
สำคัญที่ว่าได้ทำกรรมใดมากกว่า แรงกว่า สำคัญกว่า
กรรมนั้นก็จะส่งผลมากกว่า เร็วกว่า และหนักแน่นมั่นคงกว่า
ถ้าเป็นกรรมดีก็จะส่งผลให้ความสุขความเจริญ มีบุญห้อมล้อมรักษา
ถ้าเป็นกรรมชั่วก็จะให้ความทุกข์ความเสื่อมโทรม มีบาปห้อมล้อมรังควาน "

 

มีต่อ...

 

 

     Share

<< ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕) >>

Posted on Mon 27 Nov 2006 0:46

 

 
  
 


คิดถึงย่า ( ๔ )
คิดถึงย่า ( ๓ )
คิดถึงย่า ( ๒ )
คิดถึงย่า ( ๑ )
รายการกลับเนื้อกลับตัว ปี ๒๕๕๐
๓๑ ธันวาคม
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๔)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๓)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๒)
ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดในโลก (๑)
วจีกรรมในโลกไซเบอร์
รักนี้ที่ยิ่งใหญ่
อ่านไว้เตือนใจตน
รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
Be
Where is the love (๑)Comments
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn