ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)

 

สวัสดีค่ะ

ไม่ได้คิดจะดองไดคะ
แต่ป่วยจนเปื่อยค่ะ ไม่เคยป่วยแบบนี้มาหลายปีแล้ว
น้ำหนักลดไป ๓ กิโลกรัมถ้วนๆ (ผลพลอยได้)
แต่ตอนนี้มันเริ่มคืนมาแล้วละ แหะๆ

 

ก่อนหน้านั้นเอมได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการครบรอบ ๕๐ ปี
แห่งการเสด็จออกทรงผนวช ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดแสดงที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน  วัดบวรนิเวศวิหาร
ได้ชมภาพยนตร์ส่วนพระองค์ครั้งทรงผนวช
ในภาพยนตร์นั้นเอมได้เห็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
ซึ่งทรงทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระภิกษุพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว
มีการจัดแสดงเครื่องบริขารของสมเด็จพระสังฆราช
และอื่นๆอีกหลายประการ
ตอนนี้นิทรรศการที่ว่านี้ปิดแล้ว 
แต่เอมเดาเอาเองว่าในอนาคตน่าจะเปิดให้ชมอีก


 

ไดฯเอมในช่วงเวลานี้ ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
จะยังคงนำเสนอเรื่องกรรมต่อไป


ก่อนที่เอมจะอธิบายเรื่องกรรมกันต่อ
ขออัญเชิญบทพระนิพนธ์เรื่อง "ชีวิตนี้มีค่านัก"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงนิพนธ์ไว้
เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องกรรมได้ชัดเจนที่สุด

ถ้ามีโอกาสและมีกำลังทรัพย์พอ เอมอยากจะพิมพ์เล่มนี้แจก
ถ้าได้ทำแล้วจะแจ้งให้ท่านที่อ่านได้ทราบค่ะ

 


เนื่องจากเนื้อหามีความยาวพอสมควร
จึงจะทยอยโพสไปจนจบเล่ม
โดยจะโพสทุกวันตั้งแต่วันนี้ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
คือ แม้ว่าจะเกิดเหตุให้ไม่ว่างมาโพส ก็จะมาโพสย้อนหลังค่ะ


ความดีใดที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้
ขอทุกท่านน้อมระลึกแด่องค์ผู้ทรงนิพนธ์
คือสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ปัจจุบัน


และขออนุโมทนากับพี่กอบที่ได้พิมพ์เอาไว้เป็นไมโครซอฟท์เวิร์ด
เอมได้แก้ไขตัวสะกดบ้างเล็กน้อยให้ถูกต้องที่สุดก่อนโพสมาอ่านกันเลยดีกว่านะคะ

 

 


ชีวิตนี้มีค่านัก หรือหลายคนเรียกหนังสือเล่มนี้ว่า ชีวิตนี้น้อยนัก
เป็นพระธรรมเทศนา 
โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


 

" พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า
อัปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา  ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก

 


ทุกชีวิต ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้
คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว
แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต
“ชีวิตนี้น้อยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก

 


ชีวิตคืออายุ ชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคน
อย่างยืนนานก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่
ซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ไม่ยืนมากนัก
แม้ไม่นำไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้ว
ในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้
และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคต
ที่จะนับชาติไม่ถ้วน นับปีไม่ได้อีกเช่นกัน

 


ที่ปราชญ์ท่านว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก” นั้น
ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน
และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกัน
สำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญา ไม่สามารถพาตนพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้


 

ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติ
ต่างเป็นอะไรต่ออะไรมาแล้วมากมาย
แยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง
ทำกรรมใดก่อน ทำกรรมใดหลัง
ทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย
ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ ชีวิตนี้อย่างประมาณไม่ได้
และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการ
แม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่าง
และไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตาม
แต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ แม้เหตุได้กระทำแล้ว

 


เมื่อมีเหตุย่อมมีผล เมื่อทำเหตุย่อมได้รับผล
และผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ
ผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้รับผล เที่ยงแท้แน่นอน


 

เมื่อใดกำลังมีความสุข ไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเขา
เมื่อนั้นพึงรู้ความจริง ว่าเหตุดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผล
ผู้ทำเหตุดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่
แม้ปุถุชนจะไม่สามารถหยั่งรู้ให้เห็นแจ้งได้
ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้ แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจ
ว่าเหตุแห่งความสุขที่กำลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุดีแน่
เป็นกรรมดีแน่ ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้น
ผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลย


 

เมื่อใดที่กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อน
ไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นจะเป็นเราหรือเป็นเขา
เมื่อนั้นพึงรู้ความจริง ว่าเหตุไม่ดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผล
ผู้ทำเหตุไม่ดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่
แม้ปุถุชนจะไม่สามารถหยั่งรู้ให้เห็นแจ้งได้
ว่าทำเหตุไม่ดีหรือกรรมไม่ดีใดไว้
แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังได้เสวยอยู่
เป็นเหตุไม่ดีแน่ เป็นกรรมไม่ดีแน่
ผลไม่ดีเกิดเกิดแต่เหตุไม่ดีเท่านั้น ผลไม่ดีไม่มีเกิดแต่เหตุดีได้เลย

 


เมื่อใดมีความคิดว่า เราทำดีไม่ได้ดี หรือเขาทำดีไม่ได้ดี
ก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดไปจากความจริง
กำลังเข้าใจผิดจากความจริง ทำดีต้องได้ดีเสมอ
ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น


 

เมื่อใดมีความคิดว่า เราทำไม่ดีแต่กลับได้ดี
หรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดี
ก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริง
กำลังเข้าใจผิดจากความจริง ทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอ
ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น


 

ชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตชาติ ซึ่งนับชาติหาถ้วนไม่
ดังนั้น กรรมคือการกระทำ ที่ทำในชีวิตนี้ชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติ
อันนับจำนวนชาติไม่ถ้วน "

 

 

มีต่อ..

 

     Share

<< Moonlight Sonata (๑)ชีวิตนี้น้อยนัก (๒) >>

Posted on Tue 14 Nov 2006 11:05

 

 
  
 


รับให้เป็น
เขียนกลอนแล้วจ้า
ชั่วนิรันดร์บางทีก็แสนสั้น
ทุกข์เพราะคิดผิด
นิทานเรื่องลาแก่
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๑)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑๐)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๙)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๘)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๗)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๖)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๕)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๔)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๓)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๒)
ชีวิตนี้น้อยนัก (๑)
Moonlight Sonata (๑)
Violin Concerto K. ๒๑๖
Chercher la source
Songbird
Be
Where is the love (๑)
Moonlight Sonata : First movement
Because you loved me.
Your song.
ให้
The promise. ( ๒ )
เพื่อเธอ
The promise. (๑)
Perhaps love.
ดอกไม้ของน้ำใจ
For good.
Always with me.
Somewhere in my broken heart.
Forever in love.Comments
Post Comment


bestview in 1024*768
The best template from http://www.oblog.cn